Ronneby Motorbåtsklubb

Vår båtklubb är belägen strax väster om Ekenäs badplats 4 km söder om Ronneby. Vi är en privat klubb där våra medlemmar äger tomt, stuga och bryggor. Navigera dig gärna vidare och bekanta dig med vår historia och verksamhet. Ronneby Motorbåtsklubb RMK grundades 12 aug. 1937 på Konditori Continental i Ronneby. På sidan historia följer en avskrift av den första verksamhetsberättelsen.

Verksamhet

RMK är en båtklubb och RMK skall tillhandahålla bryggplatser, uppläggningsplatser, parkering samt gemytligheter i form av medlemsarrangemang för medlemmarna samt utbildning i sjömannaskap av olika slag i mån av möjligheter.

Hamnsektionen

Hamnsektionen består av 4 personer varav 1 benämns ”hamnförman”. Varje medlem i hamnsektionen ansvarar för tillsynen för var sin del av tillgångar och verksamhet efter en fördelning av dessa vid hamnsektionsmöten.Man kan också se hamnsektionen som en servicefunktion till våra medlemmar när det gäller de flesta frågor som en medlem kan ha betr. klubbverksamheten.Hamnsektionen leder och fördelar arbetsuppgifter och efterfrågar då och då medlemmars tjänster vid sjösättning, uppdragning, arbetsdagar och vid utbyggnader och investeringar. Ingen får glömma att vi driver en stor ideell verksamhet. Därför behövs alla våra goda krafter vid behov. När hamnsektionen kallar medlem för någonting som måste göras; visa då stor välvillighet att ställa upp så att RMK:s kvalité, stabilitet utvecklas och våra tillgångar förvaltas väl till nya generationer skall ta över.

De 10 första årens ledning av styrelsen:

ordföranden: mellan åren antal medl. året
Charles Dahlqvist 1937-1938 51 1937
Ture Magnusson 1938-1940 70 1938
Gösta Forsstedt 1940-1940 80 1939
34 1940
Kassörer: ingen verksamhet 1941
ingen verksamhet 1942
Robert Nilsson 1937-1939 ingen verksamhet 1943
Ossian Johansson 1939- 32 1944
58 1945
Sekreterare: 58 1946
61 1947
Gösta Forsstedt 1937-1939
John Rundqvist 1939-1940
Henry Ohlsson 1940-

RMK-arrangemang från förr som inte finns idag:

Träffar på Karö Schweizeri, Ronneby Brunn, Café Strandhem Haröträffen i juli månad med 100-talet deltagare med lätt supé och dans Månskenseskadern till Harön med mat och dans ”över stock och sten”och återfärd i månskenet efter midnatt. Lotteri med stuga som förstapris. Lotteri med motorbåt som förstapris. Som alla kan utläsa av denna lilla historik, har alla medlemmar i Ronneby Motorbåtsklubb någonting väldigt fint att förvalta. Tänk på dessa unga och företagsamma pojkar som startade och byggde denna båtklubb så att vi och kommande generationer av medlemmar kan utöva vårt båtliv, med allt vad det innebär av soliga stunder, utifrån en egen ägd anläggning

SALUT OCH HONNÖR TILL DESSA PIONJÄRER

Historia

Ronneby Motorbåtsklubb RMK grundades 12 aug. 1937 på Konditori Continental i Ronneby. Här nedan följer en avskrift av den första verksamhetsberättelsen:

Årsberättelse för år 1937.
År 1937 den 12 aug. samlades några intresserade motorbåtsägare på konditori Continental för att dryfta frågan om bildandet av en Motorbåtsklubb. Frågan upptogs av Målaremästare Ch. Dahlkvist vilken sammankallat.
Han framhöll därvid fördelen och nöjet av att bilda en förening. De närvarande nio till antalet voro Målaremästare Ch. Dahlkvist, Målare Yngve Karlsson, Bilreparatör Oskar Fast, J.V. Selander, Tage Norlin, Gjuteriarbetaren Conny Athle Fabr.Arb. Gösta Forsstedt, Förman Gösta Pettersson, ock Köpm. Robert Nilsson vilka alla voro eniga om att bilda en förening under namn Ronneby Motorbåtsklubb.
Till Att föra de allra första förhandlingarna utsågs Ch. Dahlkvist. Som tillfällig kassör Robert Nilsson ock tillfällig Sekr. G. Forsstedt. Samtidigt tillsattes en interimstyrelse bestående av O. Fast. R. Nilsson, Ch. Dahlkvist, ock G. Forsstedt, vilka fingo i uppdrag, att till ett kommande sammanträde inkomma med förslag till stadgar.
Medlemsavgiften föreslogs att sättas så lågt som möjligt tills vidare, nämligen 2 kr. för aktiv medlem ock 1 krför passiv. Samtliga överenskommo att agitera för anslutning till Klubben, intresset visade sig från början ganska stort.

Den 19 aug. hölls klubbens första möte å Grand Hotell då 18 nya medlemmar erhöll inträde ock närvarande stund räknar Klubben 51 medl. 48 aktiva ock 3 passiva, 45 motorbåtar ock 3 racerbåtar. Vid detta möte antogs interimstyrelsens förslag till stadgar, samt valdes fulltalig styrelse vilken består av nio ledamöter 2 revisorer ock i revisorsuppleant. Vid samma möte antogs förslag till Standert vilken skulle utföras i gullt med blått fält ock initialerna R.M.K. i fältet.

Klubbens andra möte hölls den 22 okt. vilket var det första ordinarie mötet enligt stadgarna ock då beslöts att en Navigationskurs skulle hållas av klubben under vintern ock första delen av våren ock skulle vi då försöka att få Flagunderofficeren vid Marinen Herr John Weiman som lärare. I samband härmed kan nämnas att Klubben fick en inbjudan från A.B.F. att gemensamt med dem anordna kursen vilket acepterades ock vi fick då ett anslag på 25 kron. som hjälp till arvodet till läraren. Vid detta möte beslöts att en Utlottningsbåt skulle byggas ock att sekr. skulle skriva till Länsstyrelsen om tillstånd att få utlotta den- samma med 600 st. lotter å 3 Kronor per lott vilken skrivelse tillstyrktes av Stadsfiskalen ock beviljades av länsstyrelsen. Sekr. hade fått i uppdrag att begära offert på mössmärken för klubben vilka visades på ett möte bland dem, ett från Sporrongs i Stockholm vilket antogs som det vackraste för ett pris av 5 kron. En fästkommite har under hösten blivit vald för att sätta igång med en fäst eller basar för att på så sätt få in pengar i kassan, men det blev tyvär vid den tiden då barnförlamningen utbröt och alla fästföreställningar blevo förbjudna ock sedan dess har kommiten icke gjort några ansträngningar för att sätta igång något i den vägen. Arbete har ju i alla fall funnets för medl. Med försäljning av lotterna till båten.

Nästa möte som hölls den 9 nov. var i stort sett anordnat för att i detalj utforma Utlottnings- båtsfrågan samt beställning av densamma ock val av motor.Sista mötet för året hölls den 6 dec. då lotterna voro tryckta ock färdiga till försäljning. Från klubbens billdande ock till årets slut har fyra extra ock ett ordinarie möte hållits. Under nämda tid har Sekr. emotagit 11 skrivelser till klubben ock avfärdat 12 därav en till Stadsfullmäktige i Ronneby ock en till Länsstyrelsen i Karlskrona. Ronneby den 23 januari 1938. G.Forsstedt, sekreterare

----------------------------------------
Redan 1938 diskuterade man om att inköpa en strandtomt för verksamheten. Det första förslaget var en tomt på Sandvik. Mötet avslog dock förslaget med skälet att den hade inget bra läge.

Det dröjde ända till 1944 då förhandlingar inleddes,efter ett beslut i styrelsen, om att inköpa den tomt vi äger idag. 1945 kunde köpet avslutas ock RMK erhöll lagfart för klubbtomten*).

1959 köpte RMK vår klubbstuga av fru Astrid Wallander, Fridhems Gård. Den är upptagen i den ekonomiska redovisningen det året till 19 000:-**).

1962 byggdes de nuvarande träbryggorna. Den totala kostnaden belöpte sig till 90 000:- varav RMK erhöll en del bidrag från myndigheter.

*) fastigheten Droppemåla 1:68 **) fastigheten Droppemåla 1:69.